ΑΣΦΑΛΙΣΗ ERASMUS ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Το  πρόγραμμα Erasmus (Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των φοιτητών) είναι πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) που δημιουργήθηκε το 1987. Το Erasmus+ ή Erasmus Plus είναι το νέο πρόγραμμα που συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που άρχισε τον Ιανουάριο του 2014.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε και συγκρίνετε τα διαφορετικά πακέτα ασφάλισης και επιλέξτε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικά οι καλύψεις των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Πίστης & Ευρώπης Ασφαλιστικής:


Ασφάλιση Θανάτου & Ανικανότητας από Ατύχημα

Θάνατος από Ατύχημα 9.000 €
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 9.000 €
Μόνιμη - Μερική Ανικανότητα (%) έως 9.000 €

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος (εντός - εκτός νοσοκομείου) 600 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξ αιτίας Ασθενείας, από οξύ και επείγον περιστατικό 300 €

Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Κάλυψη του 100% και των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος ή οξύ επείγον περιστατικό ασθενείας και μέχρι τα επόμενα ενώτατα όρια : ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Ανώτατο ετήσιο όριο κατ' άτομο 1.500 €
Ανώτατο ποσό για ∆ωμάτιο & Τροφή την ημέρα 45 €

Επαναπατρισμός

Σε περίπτωση θανάτου 3.000 €
Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθενείας εισιτήριο επιστροφής 3.000 €

Αστική Ευθύνη

Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο έως 30.000 €
Ομαδικό Ατύχημα έως 88.000 €
Υλικές Ζημιές, κατ' ατύχημα έως 30.000 €

Απαλλαγές

Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά  έως 200 €

Συνολικό Κόστος Ασφαλίστρων

Για διάρκεια έως 3 μήνες 75 €
Για διάρκεια έως 6 μήνες 108 €
Για διάρκεια έως 9 μήνες 140 €
Για διάρκεια έως 12 μήνες 180 €

Επιβαρύνσεις σε Συμβόλαια για χώρες εκτός ΕΕ

Ευρωπαϊκές χώρες : επασφάλιστρο 20%
Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Τουρκία : επασφάλιστρο 30%
 Εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Κίνα, Ασία, Ωκεανία, κλπ) : επασφάλιστρο 50%

Γενικές Παρατηρήσεις

Απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) Αιτήσεων, μία για τον Κλάδο Προσωπικών Ατυχημάτων και μία για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης και η προ-εξόφληση των ολικών Ασφαλίστρων
∆ιευκρινίζεται ότι μετά την έκδοση και παράδοση της "Βεβαίωσης Ασφάλισης", τα Ασφαλιστήρια ∆ΕΝ ακυρώνονται

Τα Προγράμματα Ασφάλισης ERASMUS I, ERASMUS II & ERASMUS III παρέχονται στα πλαίσια του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ και δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης των Φοιτητών και του Διδακτικού & Διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.

ERASMUS I – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

Κεφάλαιο Θανάτου, καταβαλλόμενο στους δικαιούχους, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβαλλόμενο στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
Κεφάλαιο Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της Ανικανότητας, ποσοστό (%) βάσει πίνακα επί των €10.000

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ από ΑΤΥΧΗΜΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται το 100% των εξόδων και ως κάτωθι :

Εξαιτίας ατυχήματος, εντός- εκτός νοσοκομείου, ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της κάλυψης, έως €500
Εξαιτίας ασθενείας, από οξύ και επείγον περιστατικό, ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της κάλυψης, έως €300

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Καλύπτεται το 85% των αναγνωρισμένων δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός νοσοκομείου κατά τη διάρκεια επιβεβλημένης νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος ή για οξύ και επείγον περιστατικό ασθενείας, με βάση τα ακόλουθα όρια:

Ανώτατο, όριο κάλυψης εξόδων νοσηλείας ανά περιστατικό και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης έως €1.500
Στο όριο κάλυψης συμπεριλαμβάνεται ημερήσιο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή €50

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.

Όρια κάλυψης:

Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως €20.000
Για Υλικές Ζημιές, κατά ατύχημα έως €20.000
Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €60.000
Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Τα ολικά ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) είναι ανάλογα της διάρκειας κάλυψης & διαμορφώνονται ως εξής:

Για διάρκεια έως 3 μήνες € 62,40
Για διάρκεια έως 6 μήνες € 93,60
Για διάρκεια έως 9 μήνες € 124,80
Για διάρκεια έως 12 μήνες € 161,19

 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα ERASMUS παρέχεται και χωρίς την κάλυψη ασθένειας και με δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών κεφαλαίων κάλυψης Αστικής Ευθύνης, για όσους ασφαλιζόμενους διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια (ΕΚΑΑ).

ERASMUS II – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

Θάνατος από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα: ποσοστό (%) έως €10.000 ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος, έως €300

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.
Καλυπτόμενα όρια:

Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως €30.000
Για Υλικές Ζημιές, κατά ατύχημα έως €30.000
Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €90.000
Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Για διάρκεια έως 6 μήνες € 64,48
Για διάρκεια άνω των 6 μηνών & έως 12 μήνες € 96,73

 

ERASMUS III – ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

Θάνατος από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα: ποσοστό (%) έως €10.000 ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος, έως €300

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.

Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως €20.000
Για Υλικές Ζημιές, κατά ατύχημα έως €20.000
Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €60.000
Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Για διάρκεια έως 6 μήνες € 55,12
Για διάρκεια άνω των 6 μηνών & έως 12 μήνες € 86,32

 

Για όλα τα ανωτέρω Προγράμματα οι επιβαρύνσεις που ισχύουν σε χώρες εκτός ΕΕ είναι οι κάτωθι:

  • Ευρωπαϊκές χώρες (εκτός ΕΕ): Επασφάλιστρο 20%
  • Τουρκία, Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: Επασφάλιστρο 30%
  • Υπόλοιπες χώρες: Επασφάλιστρο 50%
  • Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Αμερική, Καναδά, Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν & Κριμαία

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Ασφαλίζονται έως 65 ετών
  • Απαιτείται η συμπλήρωση ενός ΜΟΝΟΝ εντύπου αίτησης ασφάλισης και αντίστοιχα εκδίδεται ένα μόνο συμβόλαιο και μια βεβαίωση ασφάλισης
  • Η αποζημίωση γίνεται απολογιστικά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Εταιρεία.
  • Απαραίτητο έγγραφο για την αποζημίωση, είναι η προσκόμιση του Learning Agreement ή Letter of Acceptance του Πανεπιστημίου ή του Φορέα/Επιχείρησης που θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus (Η ημερομηνία έναρξης και λήξης θα πρέπει να είναι ίδια στο συμβόλαιο και στα έγγραφα Learning Agreement / Letter of Acceptance)
  • Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προεξόφληση των ασφαλίστρων και μετά την έκδοση της βεβαίωσης ασφάλισης τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ΔΕΝ ακυρώνονται.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία στο τηλ. 211 1803519 ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

ERASMUS BROSCHURE

 


Δείτε επίσης…


Για τo κατοικίδιό μου

Για το ταξίδι μου