Τα Προγράμματα Ασφάλισης    ERASMUS I,  ERASMUS II  &  ERASMUS III   παρέχονται στα πλαίσια του νέου προγράμματος   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ERASMUS+    και δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης  των Φοιτητών και του Διδακτικού & Διοικητικού προσωπικού  των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.


ERASMUS I – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

 1. Κεφάλαιο Θανάτου, καταβαλλόμενο στους δικαιούχους, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 2. Κεφάλαιο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβαλλόμενο στον ασφαλισμένο, σε περίπτωση Ατυχήματος €10.000
 3. Κεφάλαιο Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της Ανικανότητας, ποσοστό (%) βάσει πίνακα επί των €10.000

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ από ΑΤΥΧΗΜΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται το 100% των εξόδων και ως κάτωθι :

 1. Εξαιτίας ατυχήματος, εντός- εκτός νοσοκομείου, ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της κάλυψης, έως €500
 2. Εξαιτίας ασθενείας, από οξύ και επείγον περιστατικό, ανά περίπτωση και για όλη τη διάρκεια της κάλυψης, έως €300

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Καλύπτεται το 85% των αναγνωρισμένων δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός νοσοκομείου κατά τη διάρκεια επιβεβλημένης νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος ή για οξύ και επείγον περιστατικό ασθενείας, με βάση τα ακόλουθα όρια:

 1. Ανώτατο,  όριο κάλυψης εξόδων νοσηλείας ανά περιστατικό και για όλη τη διάρκεια ασφάλισης έως €1.500

Στο όριο κάλυψης συμπεριλαμβάνεται ημερήσιο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή €50

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.

Καλυπτόμενα όρια:

 1. Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως    €20.000
 2. Για Υλικές Ζημιές, κατά ατύχημα έως    €20.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €60.000

Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200

Επίσης παρέχονται και προγράμματα χωρίς την κάλυψη της ασθένειας, αλλά με δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερων κεφαλαίων κάλυψης στην Αστική Ευθύνη, για όσους φοιτητές μπορούν να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια (ΕΚΑΑ).


ERASMUS II – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

 1. Θάνατος από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα: ποσοστό (%) έως €10.000 ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας
 4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος, έως €300

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.
Καλυπτόμενα όρια:

 1. Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως     €30.000
 2. Για Υλικές Ζημιές,   κατά ατύχημα έως     €30.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €90.000

Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200


ERASMUS III – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ΑΤΥΧΗΜΑ

 1. Θάνατος από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, με κεφάλαιο €10.000
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα: ποσοστό (%) έως €10.000 ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας
 4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος, έως €300

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι καλύψεις αφορούν Ζημιές Τρίτων για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημιές, οι οποίες θα προκληθούν από τη δραστηριότητα του Ασφαλισμένου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της καθημερινής του Ζωής και για τις οποίες Υπεύθυνος κατά το νόμο θεωρείται ο Ασφαλισμένος.

 1. Για Σωματικές Βλάβες, κατ’ άτομο έως    €20.000
 2. Για Υλικές Ζημιές, κατά ατύχημα έως      €20.000
 3. Ομαδικό Ατύχημα για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός και για όλη τη διάρκεια Ασφάλισης, έως €60.000

Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά €200

Επισημάνσεις:

 1. Δεν παρέχεται και δεν ισχύει η κάλυψη στις εκάστοτε εμπόλεμες περιοχές και στις χώρες: Κούβα, Κογκό, Αφγανιστάν, Συρία, Ιράν, Λιβερία, Σουδάν, Κριμαία, ΗΠΑ & Καναδάς
 2. Στις χώρες εκτός Ε.Ε προβλέπονται, καθορισμένες κατά περίπτωση, επιβαρύνσεις.
 3. Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προεξόφληση των ασφαλίστρων και μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΔΕΝ Ακυρώνονται.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα
 • Αίτηση Ασφάλισης Erasmus
 • Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπών

Το νέο ανταγωνιστικό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε αλλοδαπούς που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην  χώρα μας και για τους οποίους η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη είναι η καλύτερη επιλογή για την περίθαλψη τους.

Παροχές & Ανώτατα Ποσά Κάλυψης:

 1. Θάνατος από ατύχημα – €1.000
 2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα – €15.000 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 3. Μόνιμη Μερική ανικανότητα από ατύχημα – €15.000 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 4. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα, εντός νοσοκομείου – €10.000ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)
 5. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια  ή ατύχημα – €1.500 ετησίως (με συμμετοχή ασφαλισμένου 20%)

Σημειώσεις:

 1. Οι παροχές της Μονίμου Μερικής Ανικανότητας ακολουθούν τα ποσοστά του σχετικού πίνακα παροχών των Γενικών/Ειδικών όρων που επισυνάπτονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβούν για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης σε σύνολο το 100% της παροχής Μονίμου Ολικής Ανικανότητας.
 2. Όσον αφορά τα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα & την Νοσοκομειακή Περίθαλψη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση των σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών / παραστατικών (τιμολόγιο, αποδείξεις πληρωμής).
 3. Δικαιούχοι του ασφαλίσματος ορίζονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι κληρονόμοι των ασφαλισμένων.
 4. Οι ανωτέρω παροχές ισχύουν όλο το 24ωρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο.
 5. Ασφαλίζονται άτομα μέχρι 74 ετών .
 6. Η ασφάλιση λήγει με την συμπλήρωση του 75ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία ή τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα.

Χρήσιμα έντυπα
 • Αίτηση Ασφάλισης Erasmus
 • Αίτηση Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπών

Το ονοματεπώνυμο σας *
Το Τηλέφωνό σας *
Το email σας *
Νομός *
Το μήνυμά σας
Συναινώ στο να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης επικοινωνίας

AlbanianChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseRussianSpanishTurkishUrdu

Privacy Preference Center