Ενδείξεις Φαινομένων «Απάτης»

 • Πρόσφατη ίδρυση / Πρόσφατη έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας
 • Πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Αρνητικό ιστορικό ή ξαφνικές αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρείας ή στους μετόχους της
 • Πρόσφατη συνεπής εξόφληση μικροποσών
 • Χρήση πλαστών εγγράφων
 • Διαφοροποίηση της εμπορικής σας δραστηριότητας σε σχέση με αυτή του πελάτη σας
 • Μεγάλος αριθμός αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας από γραφεία πληροφοριών ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Αντιφατικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης
 • Η δική σας εμπειρία και γνώση του επιχειρείν

Συμπεριφορές για τη Διαπίστωση «Απάτης»

 • Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η περίπτωση που νεοσύστατες εταιρείες κάνουν ξαφνικά πολλές παραγγελίες, ή αλλάζουν συχνά εμπορική δραστηριότητα ή έχουν ασαφή οργανωτική δομή ή πολύπλοκη μετοχική σύνθεση
 • Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απάτης όταν μια εταιρία χρησιμοποιεί προσωπικές διευθύνσεις email (όπως της yahoo, gmail, hotmail, zoho κλπ) αντί επαγγελματικών διευθύνσεων ή όταν το πρόσωπο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας ως εκπρόσωπός της δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία
 • Προσέξετε ιδιαίτερα τα email με τα οποία σας ζητούν να προχωρήσετε σε μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς  (μπορεί να φαίνονται ίδιες διευθύνσεις με τις αυθεντικές αλλά να διαφοροποιείται ένα γράμμα ή ένας αριθμός)
 • Θα πρέπει να σας προβληματίσει το εάν οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν εμφανίζονται ποτέ.
 • Δεν είναι πάντα αθώα η προσπάθεια του πελάτη να δημιουργήσει την απατηλή εντύπωση ότι είναι φερέγγυος εξοφλώντας μικροσυναλλαγές
 • Προσέξτε ιδιαίτερα τις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται πολύ καλές για να είναι αληθινές
 • Να δώσετε προσοχή ειδικά σε παραγγελίες μεγάλης αξίας προϊόντων που μεταφέρονται εύκολα ή μεταπουλούνται εύκολα
 • Να είστε επιφυλακτικοί όταν εντοπίζετε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας
 • Προσέξτε όταν οι διαπραγματεύσεις παρα-είναι εύκολες
 • Δώστε σημασία στο ένστικτό σας ότι “κάτι δεν πάει καλά”

Όταν εντοπίσετε κάποια ένδειξη πιθανής απάτης διακόψτε τις διαπραγματεύσεις, μην αποστείλετε προϊόντα και ενημερώστε αμέσως την ασφαλιστική σας εταιρεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Λόγω του ανταγωνισμού και των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, μικρό μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων μετρητοίς ή με ανέκκλητο πίστωση σε Τράπεζα. Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται με πίστωση. Η πίστωση πολλές φορές μπορεί να καλύπτεται με αξιόγραφα τα οποία όμως, εφ’ όσον ο αγοραστής έχει πρόβλημα ρευστότητας, δέν εχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποδεικύει οτι μικρή μόνο εξασφάλιση μπορούν να προσφέρουν. Η μέση διάρκεια πίστωσης συνεχώς αυξάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη έχει γίνει 3 μήνες και στην Ελλάδα από 6 μήνες και πάνω. Βέβαια, η διάρκεια πίστωσης δέν είναι η ίδια σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια πίστωσης τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μή πληρωμής μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μεγαλύτερη διάρκεια πίστωσης σημαίνει αυτόματα και μεγαλύτερο μέσο υπόλοιπο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών – αγοραστών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτελούν το 30 – 40 % του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της. Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 16% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας €100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις €625,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

H ασφάλιση των πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

 • Στην περίπτωση της «Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.
 • Στην περίπτωση της «Καθυστερημένης Πληρωμής», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Βοηθά τις επιχειρήσεις στον καλύτερο έλεγχο των πελατών τους έχοντας έναν συνεργάτη ο οποίος συνεχώς τους παρακολουθεί.
 • Ενημερώνει την επιχείρηση για τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με την πιστολιπτική ικανότητα τους.
 • Τους δίνει την δυνατότητα να επιμηκύνουν τη διάρκεια πίστωσης προς τους πελάτες τους πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές.
 • Η ασφάλιση προσφέρει στην επιχείρηση σιγουριά ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.
 • Η ασφάλιση των πιστώσεων προστατεύει τους ασφαλισμένους, όχι από τους κακούς πελάτες, τους οποίους γνωρίζουν και λαμβάνουν πρόσθετες εξασφαλίσεις, αλλά κυρίως από πελάτες οι οποίοι ειναι φερέγγυοι αλλα καταλήγουν αφερέγγυοι.
 • Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που οι αγοραστές βρίσκονται εκτός Ελλάδος όπου ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή είναι πολύ δύσκολη, η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει μεγάλη υπηρεσία στον προμηθευτή για την αποφυγή της επισφάλειας.
 • Στην περίπτωση όμως που αυτή συμβεί, πολύ καλό δίκτυο Νομικής Υποστήριξης, μας δίνει λύσεις και σε αυτήν την περίπτωση.
 • Η ασφάλιση πιστώσεων του προσφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Τράπεζες με καλύτερους όρους αφού σε ενδεχόμενη μη πληρωμή από τους αγοραστές του, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα στη εξόφληση των δανείων η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει τα χρήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

 • Αντικατάσταση επιστολών τραπεζικής εγγύησης
 • Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων και μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, αποφεύγοντας την παρεμπόδιση της ρευστότητας
 • Μείωση του κόστους έκδοσης της πολιτικής

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

BOND BOND

Αντιπροσωπεύει το μέσο εγγύησης που σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς, να συμμετάσχετε σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης όπου πρέπει να προσκομίσετε επιστολή τραπεζικής εγγύησης ή μέσο εγγύησης που εκδίδεται σύμφωνα με το δίκαιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας. .

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ BOND

Πρόκειται για μέσο εγγύησης που διασφαλίζει τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης μετά από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης και η οποία υποχρεώνει την υποβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου να προστατεύεται ο δικαιούχος της σύμβασης από τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης ή ανεπαρκούς εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αντιπροσωπεύει το μέσο εγγύησης με το οποίο ο δικαιούχος είναι βέβαιος ότι ο εκτελεστής θα διορθώσει τυχόν ελαττώματα που εμφανίζονται μετά τη σύναψη της σύμβασης ή θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ρήτρες της σύμβασης που αναφέρονται στην περίοδο ειδοποίησης των ελαττωμάτων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αντιπροσωπεύει το μέσο εγγύησης με το οποίο ο δικαιούχος, ο οποίος έχει χορηγήσει προκαταβολή βάσει της σύμβασης, εξασφαλίζεται με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν την έγκαιρη επιστροφή και υπό τους καθορισμένους όρους της προκαταβολής που έλαβε ο εκτελεστής.

Coface

Η Coface δραστηριοποιείται άμεσα ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών σε 100 χώρες, με την ικανότητα να καλύπτει τους πελάτες της σε περίπου 200 χώρες. Η Coface βασίζεται στο δικό της διεθνές δίκτυο και επίσης στο δίκτυο «εταίρος της Coface».

Η Coface μπορεί να προσφέρει την ασφαλιστική λύση πιστώσεων σε όλες αυτές τις χώρες. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν και τις θυγατρικές τους, μέσω μιας ενιαίας σύμβασης.

ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ Η COFACE ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΟΥΙΣΑ ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ:

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ COFACE PARTNER

Το πιο εκτεταμένο διεθνές δίκτυο ασφαλιστικών πιστώσεων Αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο ξεκίνησε η Coface το 1992, συγκεντρώνει ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς από τον τομέα των ασφαλίσεων εμπορικών πιστώσεων.

Μοιράζονται τον κοινό στόχο να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες εμπορικών πιστώσεων για να υποστηρίξουν το εγχώριο και εξαγωγικό εμπόριο σε πολλές αγορές, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνογνωσία της Coface και τη μοναδική βάση δεδομένων κινδύνων της εταιρείας. Το δίκτυο συνεργατών της Coface συμπληρώνει και ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Coface και επιτρέπει στους πελάτες της να επωφελούνται από την εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών μας και τη βαθιά γνώση των τοπικών οικονομικών συνθηκών.

Αυτό το διεθνές δίκτυο επιτρέπει επίσης στην Coface να προσφέρει στις πολυεθνικές μια δομή κατάλληλη για τις ανάγκες τους, η οποία συνδυάζει την παγκόσμια εμβέλεια και την εγγύτητα. Αυτό το διεθνές δίκτυο επιτρέπει επίσης στην Coface να προσφέρει στις πολυεθνικές μια δομή κατάλληλη για τις ανάγκες τους που συνδυάζει παγκόσμια εμβέλεια και εγγύτητα.

ATRADIUS

Είμαστε ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων, εγγυήσεων και είσπραξης απαιτήσεων, με φήμη εδραιωμένη στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Επενδύουμε συνεχώς στην ενδελεχή πληροφόρηση αναφορικά με τις εξελίξεις που διέπουν την αγορά και σε εργαλεία για την υποστήριξη της επιχείρησή σας, όπως το Insights. Πάνω απ ‘όλα, επιδιώκουμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την επιχείρησή σας.

Σχετικά – Atradius σε όλο τον κόσμο

Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων, με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως.
Σχετικά – Atradius Ελλάδα

Το Ελληνικό υποκατάστημα της Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων.

EULER HERMES

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργεί και γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Όμιλος Euler Hermes έχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας Αγοράς Πιστώσεων – 35% – και 2,6 δις € ασφάλιστρα. Με εμπειρία πάνω από ένα αιώνα, έχει παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο και την πρώτη θέση στην αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων στις περισσότερες από αυτές. Ο Όμιλος Euler Hermes έχει αξιολογηθεί με AΑ από τη Standard & Poor’s.​ Σήμερα, η ανάπτυξη συνεργιών και η καθημερινή μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, έχουν σαν αποτέλεσμα τη λειτουργία της Euler Hermes Hellas σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό εγγυάται τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών όλων των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των απαιτήσεών τους.

Η απευθείας σύνδεση με όλες τις βάσεις δεδομένων του Ομίλου, η δυνατότητα άμεσης on line επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, είναι μερικές μόνο από τις νέες δυνατότητες που αναπτύσσονται και διευκολύνουν τις συνεργασίες, μειώνοντας δραστικά το χρόνο ανταπόκρισης και αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών.