Η ασφάλεια πιστώσεων παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης.
Σε μία αγορά που το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιείται επί πιστώσει υφίσταται πάντα ο κίνδυνος οι αγοραστές να μην πραγματοποιήσουν εμπρόθεσμα τις πληρωμές τους ή να κηρύξουν πτώχευση.

Διαβάστε επίσης: Δίχτυ ασφαλείας τα συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων στην υπόθεση Thomas Cook

Η πράξη έχει δείξει ότι ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν να καταβάλλουν τις πληρωμές που οφείλουν, να τις αναβάλλουν συνεχώς και γενικότερα να αποδειχθούν αφερέγγυες.
Στην ουσία τα εν λόγω ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν τον κίνδυνο απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Μέσα από την ασφάλιση καθίσταται δυνατό για την επιχείρηση να αποζημιωθεί και αυτό είναι καθοριστικό τόσο για τη ρευστότητα της εταιρείας όσο και για το γενικότερο σχεδιασμό και την ανάπτυξή της.
Τα συμβόλαια που καλύπτουν τον πιστωτικό κίνδυνο είναι εξειδικευμένα και εξατομικευμένα. Πλεονεκτήματα που απορρέουν για την επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

 • Αποζημίωση της επιχείρησης στην περίπτωση που ο αγοραστής αθετήσει την υποχρέωσή του
  προς την εταιρεία.
 • Οργάνωση του πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης.
 • Συμβουλευτική πληροφόρηση όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών. Κατά
  συνέπεια οδηγεί στη βέλτιστη διαχείριση των συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις.
 • Η σωστή πληροφόρηση προς την ασφαλισμένη επιχείρηση προλαμβάνει τις επισφάλειες.
 • Προστατεύεται η τρέχουσα και η μελλοντική ρευστότητα της επιχείρησης.
 • Μέσω των ασφαλιστικών καλύψεων η επιχείρηση διασφαλίζει ότι θα αντιμετωπίσει τον
  πιστωτικό κίνδυνο με δίχτυ ασφαλείας. Κι αυτό αποτελεί εφαλτήριο για να σχεδιάσει την
  περαιτέρω ανάπτυξή της.
 • Σχεδιάζονται προγράμματα tailor made που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε
  επιχείρησης.
Tags: