ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ DAEDALUS

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. α. Η αντιπροσώπευση και η διαμεσολάβηση επί προμήθεια σε πωλήσεις ειδών και εγκαταστάσεων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο μέσω εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η μελέτη υλοποίησης των έργων αυτών.

β. Η διεξαγωγή είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλους, εργασιών αγοράς και πώλησης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

γ. Η ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης για υφιστάμενες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις με σκοπό την ενεργειακή πιστοποίηση και αναβάθμισή τους.

δ. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή εγχώριων οίκων σε προϊόντα, εξαρτήματα και μηχανήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην διαμεσολάβηση παροχής ενέργειας.

ε. Η αντιπροσώπευση και εμπορία μηχανημάτων και μηχανών και συναφών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών με έμφαση στις μηχανές και είδη εξοικονόμησης ενέργειας. στ. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ζ. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης αγοράς δικαιωμάτων ενέργειας στο Χρηματιστήριο ρύπων.

2. α. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς ιδιώτες και επιχειρήσεις πάσης μορφής για την λήψη δανείων και πιστοδοτήσεων κάθε είδους από τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα.

β. Η Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης αιτήσεων λήψεως τραπεζικών δανείων και εν γένει πιστοδοτήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις πάσης μορφής. Ενδεικτικά αναφέρονται, διεκπεραίωση υποβολής αιτήσεων, κατάθεσης έγγραφων, συγκέντρωσης δικαιολογητικών και εν γένει λήψεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

3. Η αγορά, πώληση και η διενέργεια συναλλαγών που αφορούν σε μηχανήματα, μηχανές, είδη, 2 αντικείμενα κάθε είδους τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις ενταύθα αναφερόμενες εργασίες ή θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υπό των πελατών της Εταιρείας σε σχέση προς οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

4.α. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, να μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η εταιρία έχει ως σκοπό αυτόν που αναφέρεται αντίστοιχα για θέματα ασφαλιστικών συμβούλων στο Π.Δ. 190/2006.

β. Η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για ασφάλειες κατοικίδιων καθώς και η παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού αυτών.

γ. Ο συντονισμός και η εποπτεία της ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, να στρατολογεί, να εκπαιδεύει και να εποπτεύει ασφαλιστικούς συμβούλους και διαμεσολαβούντα πρόσωπα για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

δ. Η διαμεσολάβηση, μέσω της ομάδας των συμβούλων αυτών, στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις συμβουλές στον τομέα των επενδύσεων σε τίτλους της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς και τις συμβουλές στον τομέα των τραπεζικών προϊόντων.

ε. Η εταιρεία έχει σαν σκοπό επίσης, κατ’ εντολή του ασφαλιζομένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περιπτώσεις επέλευσης του κινδύνου. Επίσης, η ως άνω εταιρία έχει ως σκοπό αυτόν του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, ως αυτός αναγράφεται στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και στο Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ 196 Α). Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι του ασφαλιστικού συμβούλου, να μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των 3 ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η εταιρεία έχει ως σκοπό αυτόν που αναφέρεται αντίστοιχα για θέματα ασφαλιστικών συμβούλων στο Π.Δ. 190/2006. Διαπραγματεύεται με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες τους κινδύνους, των οποίων ζητείται η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη και να παρέχει σε αυτές για λογαριασμό των εκπροσωπούμενων αντασφαλιστών σχετικές βεβαιώσεις αντασφάλισης (COVERNOTES). Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις έργου με ασφαλιστικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, όπως του άρθρου 16 του Ν. 1563/85 και του Π.Δ. 190/2006/ΦΕΚ 196Α, με σκοπό την πρόσκτηση και διατήρηση εργασιών. Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις έργου με όλα τα πρόσωπα που ασκούν νόμιμα ασφαλιστική διαμεσολάβηση όπως, με ασφαλιστικούς συμβούλους, με ασφαλιστικούς πράκτορες και με μεσίτες ασφαλίσεων και με αντασφαλίσεων, κ.λ.π. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1569/85 και του Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ 196Α ). Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ζημιών και ασφαλιστικής πραγματογνωμοσύνης στις συμβάσεις που διαμεσολαβεί και εξυπηρετεί.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

α. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

β. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

γ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή Συμπληρωματική προς τους π α ρ α π ά ν ω σ κ ο π ο ύ ς και γενικά να διενεργείοποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνωσκοπών.

5. Επίσης σκοποί της εταιρείας είναι:

α. Υπηρεσίες Μεσιτείας Αγαθών.

β. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Τεχνολογιών της Πληροφορίας.

γ. Υπηρεσίες Νοσοκομειακής φροντίδας κατ’ οίκον.

δ. Υπηρεσίες ενοικίασης προσωπικού

ε. Υπηρεσίες Αντιπροσωπείας και Μεσιτείας Πώλησης τροφών παρασκευασμένες για κατοικίδια ζώα και πτηνά.

στ. Χονδρικό εμπόριοτροφών παρασκευασμένες για κατοικίδια ζώα και πτηνά.

ζ. Υπηρεσίες Υποστήριξης παροχής σε ηλικιωμένους, Υπηρεσίες Φροντίδας κατ’οίκον άλλες, Υπηρεσίες Φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και ανάπηρους. Υπηρεσίες Φροντίδας κατ’ οίκον για περιπτώσεις διανοητικής καθυστέρησης ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών.

η. Υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών

θ. Υπηρεσία εμπορικών αντιπρόσωπων ειδικευμένων στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων

ι. Υπηρεσίες ανεύρεση πελατών

ια. (α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

(β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της.

(γ) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε 5 συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

(δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.

(ε) Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας.

(στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.

(ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

(η) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ’ άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.

(θ) Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού.

(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό.

ιβ. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με 6 τρίτους:

(α) Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

(β) Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συνάψεις Οργανισμούς ή φορείς.

(γ) Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.

(δ) Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία στα οποία διεξάγονται τα παιχνίδια της Εταιρείας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται.

(ε) Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

(στ) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.

(ζ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.

(η) Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους.

(θ) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.

(ι) Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών.

6. Η εταιρεία δίνεται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της εταιρείας.

7. Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης

8.Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης.

9.Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

10.Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

11.Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης.

12.Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

13.Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

14. Η απόκτηση, διά αγοράς ή με οιονδήποτε τρόπο, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

15. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών μέσω χρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία.

16. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες συμβουλών επί διαδικασιών σύστασης επιχείρησης, διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχείρησης

17. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις για την ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας).

18. Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων, αποτίμησης επιχειρήσεων για λόγους συγχώνευσης ή εξαγοράς.

19. Υπηρεσίες εξαγωγών και διαμεσολάβησης στην εξαγωγή αγαθών

20. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και των ασφαλιστικών ταμείων.

21. Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

22. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

23. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

24. Λιανικό εμπόριο κατοικιδίων

25. Παροχή οικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων.

26. Υπηρεσίες εμπορίας και ενοικίασης οχημάτων

27. Υπηρεσίες εμπορίας– εκμετάλλευσης και ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων

 

Μπορείτε να δείτε τον σκοπό της εταιρείας μας και στα Αγγλικά εδώ